Venue

Conference Venue: Shangqinhuai International Cultural Exchange Centre, Nanjing, China

Add.: No. 68, Mozhou East Road, Jiangning District, Nanjing, China